Povolení kácení

kdy je potřeba povolení úřadů

Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením. Ke kácení dřevin je nutné povolení orgánu ochrany přírody, až na níže uvedené výjimky kdy je nutné záměr či pokácení  pouze ohlásit obecnímu úřadu.

Povolení ke kácení ZDE

Pozor!! Od července 2013 nastala změna v možnosti kácení stromů na vlastním pozemku.

 

Ke kácení stromů není třeba povolení v těchto případech:

  1. Jde o kácení stromů z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů
  2. Jde o stromy, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí nedosahuje 80 cm.
  3. Jde o souvislý porost keřů zaujímající plochu do 40 m2.
  4. Jde o kácení stromu (stromů) z naléhavého důvodu pro odvrácení bezprostředního ohrožení života a poškození majetku v značném rozsahu. V takovém případě se pokácení stromu oznamuje příslušnému úřadu do 15 dnů ode dne provedení.

Ve všech ostatních případech je nutné požádat obecní úřad o vydání povolení k pokácení stromu.

V žádosti obecnímu úřadu by měly být tyto náležitosti:

Jméno, příjmení, adresu žadatele, doložení vlastnického nebo nájemního vztahu k pozemku kde se dřevina nachází, specifikace dřevin žádaných ke kácení – druh, počet, velikost, situační nákres, obvod kmene ve výšce 130 cm, zdůvodnění žádosti